Επιτροπή παρατηρητηρίου - Στόχος μας PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 12:50

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να συνδράμει τις πιο πάνω κατηγορίες φοιτητών:

  • στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
  • στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τους διδάσκοντες (π.χ. προφορικές εξετάσεις αντί γραπτές, ικανός χρόνος εξέτασης),
  • στην ενημέρωσή τους γύρω από εκπαιδευτικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο (π.χ. τυχόν έκτακτα μαθήματα που προγραμματίζονται προς υποβοήθησή τους στα διάφορα Τμήματα, ερευνητικά προγράμματα, δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα ανταλλαγών, παρακολούθηση εκδηλώσεων)
  • στη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε οπτικοακουστικό ή άλλου είδους υλικό κατάλληλο για αυτούς (π.χ. για τυφλούς, για βαρήκοους ή κωφούς, ειδικά μάλιστα για αλλοδαπούς η τυχόν ύπαρξη εξειδικευμένης ορολογίας στην επιστήμη που σπουδάζουν),
  • καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλου είδους ανάγκη ήθελε παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (συμβουλευτική, μεσολαβητική, ενημερωτική).

 

Οι ως άνω φοιτητές μπορούν να μας ενημερώνουν-όπως επίσης να ενημερώνουν και τους Συμβούλους Σπουδών του Τμήματός τους-γιατυχόν σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πορεία των σπουδών τους και τα οποία προκύπτουν είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως αλλοδαπών ή ως μειονοτικών φοιτητών ( π.χ. προβλήματα με την ελληνική γλώσσα, ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης ορολογίας) ή λόγω των προβλημάτων υγείας τους.

Στους στόχους μας συγκαταλέγονται επίσης

  • η συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των παραπάνω κατηγοριών φοιτητών, και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο
  • η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις στο ΑΠΘ, που μεριμνούν για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών,

η ενημέρωση για καλές πρακτικές σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και για δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους για την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή του Παρατηρητηρίου συνεργάζεται στενά τόσο με την Επιτροπή Εθελοντισμού και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ) όσο και με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.